ADDENDUM

>>Click here for Vietnamese

A. Additional Provisions Applicable to Malaysia Only

 

1. The provisions of Paragraph A of this Addendum shall only apply to data subjects accessing or using the Services from Malaysia. 

2. For purposes of Section 5 of this Policy, sensitive personal information shall refer to any personal data, consisting of information as to the physical or mental or conditions of a data subject, his political opinions, his religious beliefs or other beliefs of similar nature, the commission or alleged commission by him of any offense or any other personal data as may be specified under any order issued under the Personal Data Protection Act 2010. 

3. Section 14 of the Policy is amended by replacing “13” with “18”.

[back to top]

 

B. Additional Provisions Applicable to Thailand Only

1. The provisions of Paragraph B of this Addendum shall only apply to data subjects accessing or using the Services from Thailand.  

2. Section 14 of the Policy is amended by replacing “13” with “20”. 

3. As a data subject, you have the following rights relating to the personal information under the PDPA: 

a. Right to withdraw consent; 

b. Right to access and request the copy; 

c. Right to data portability; 

d. Right to object to the collection, use or disclosure; 

e. Right to erase, destroy or anonymize; 

f. Right to restrict the use; 

g. Right to correct, update, complete and to make it not misleading; and 

h. Right to lodge a complaint for violation of the PDPA to the relevant authority. 

If you have any concerns or would like to exercise any of your rights above aside from h., you may contact us at the address set out in Section 1 of this Policy.

[back to top]

 

C. Additional Provisions  Applicable to Indonesia Only

1. The provisions of Paragraph C of this Addendum shall only apply to data subjects accessing or using the Services from Indonesia or to data subjects who are citizens or residents of the Indonesia.  

2. Section 14 of the Policy is amended by replacing “13” with “21”. 

3. In compliance with Indonesian Law No. 24 of 2009 on Flag, Language, National Emblem, and National Anthem, this Policy shall be prepared in both Indonesian language and the English language version which shall both be effective. In the event of any inconsistency between the Indonesian language and English language texts or should there be any dispute on the meaning or interpretation of certain provisions, the English language text shall prevail and the Indonesian language text will be deemed to be amended to conform with and to make the relevant Indonesian language text consistent with the relevant English language text.

[back to top]

 

D. Additional Provisions Applicable to Vietnam Only

1. The provisions of Paragraph D of this Addendum shall only apply to data subjects accessing or using the Services from Vietnam. 

2. Regarding “User Information” in Section 5 of this Policy, you represent and warrant that the User Content does not include State secret. 

3. Section 14 of this Policy is amended by replacing “13” with “16”.  In addition, if the Minor is 7 years old or more, you confirm that the Minor also consents to the provisions of this Policy.

[back to top]

 

E. Additional Provisions  Applicable to Philippines Only

1. The provisions of Paragraph E of this Addendum shall only apply to data subjects accessing or using the Services from the Philippines, or to data subjects who are citizens or residents of the Philippines.  

2. For purposes of Section 5 of this Policy, sensitive personal information shall refer, among others, to personal information: 

a. about an individual’s race, ethnic origin, marital status, age, color, and religious, philosophical or political affiliations; 

b. about an individual’s health, education, genetic or sexual life, or to any proceeding for any offense committed or alleged to have been committed by such; or 

c. issued by government agencies peculiar to an individual. 

We will only process your sensitive personal information with your express consent and for purposes expressly stated in this Policy, or in accordance with applicable law. 


3. Section 14 of the Policy is amended by replacing “13” with “18”. 

4. As a data subject, you have following rights under the Philippine Data Privacy Act of 2012 (R.A. No. 10173): 

a. Right to be informed; 

b. Right to object; 

c. Right to access; 

d. Right to rectification of erroneous data; 

e. Right to erasure of your personal information; 

f. Right to be indemnified for damages; 

g. Right to data portability; and 

h. Right to lodge a complaint for violation of your data privacy rights. 

If you have any concerns or would like to exercise any of your data privacy rights, you may contact us at the address set out in Section 1 of this Policy. If you are not satisfied with our response, you are also entitled to lodge a complaint with the National Privacy Commission. For further information, please refer to https://www.privacy.gov.ph/

[back to top]

PHỤ LỤCA. Các điều khoản bổ sung chỉ áp dụng cho Malaysia

1. Các quy định tại Đoạn A của Phụ lục này chỉ áp dụng cho các chủ thể dữ liệu truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ tại Malaysia.

2. Đối với Phần 5 của Chính sách này, thông tin cá nhân nhạy cảm là bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, bao gồm thông tin liên quan đến tình trạng thể chất hoặc tinh thần, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc những niềm tin khác có tính chất tương tự của chủ thể dữ liệu, chi phí hay khoản phí bị cáo buộc có được do hành vi phạm tội hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác được quy định theo thứ tự bất kỳ trong Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA) năm 2010.  

3. Phần 14 của Chính sách này được sửa đổi và thay số "13" bằng số "18".

[trở lại đầu trang]

 

B. Các điều khoản bổ sung chỉ áp dụng cho Thái Lan

 1. Các quy định tại Đoạn A của Phụ lục này chỉ áp dụng cho các chủ thể dữ liệu truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ tại Thái Lan.   

2. Phần 14 của Chính sách này được sửa đổi và thay số "13" bằng số "20".  

3. Là chủ thể dữ liệu, bạn có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân theo PDPA:

a. Quyền rút lại chấp thuận;

b. Quyền truy cập và yêu cầu bản sao;

c. Quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu;

d. Quyền phản đối việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin; 

e. Quyền xóa, hủy hoặc ẩn danh thông tin;

f. Quyền hạn chế sử dụng thông tin;

g. Quyền sửa, cập nhật, hoàn thiện thông tin và không gây hiểu nhầm; và 

h. Quyền khiếu nại vi phạm PDPA lên cơ quan có thẩm quyền.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trên đây ngoài mục h., bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trong Phần 1 của Chính sách này.

[trở lại đầu trang]

C. Các điều khoản bổ sung chỉ áp dụng cho Indonesia

1. Các quy định tại Đoạn C của Phụ lục này chỉ áp dụng với các chủ thể dữ liệu truy cập hay sử dụng Dịch vụ tại Indonesia hoặc chủ thể dữ liệu là công dân hoặc người Indonesia.   

2. Phần 14 của Chính sách này được sửa đổi và thay số "13" bằng số "21". 
 

3. Theo Luật định số 24 năm 2009 của Indonesia về Quốc kỳ, Ngôn ngữ, Quốc huy và Quốc ca, chúng tôi xây dựng cả bản tiếng Indonesia và tiếng Anh cho Chính sách này và cả hai đều có hiệu lực. Trong trường hợp có nội dung không nhất quán giữa bản tiếng Indonesia và tiếng Anh hoặc xảy ra tranh chấp về ý nghĩa hay giải nghĩa các điều khoản nhất định thì văn bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên và văn bản tiếng Indonesia được coi là cần sửa đổi sao cho phù hợp, nhất quán với văn bản tiếng Anh liên quan.

[trở lại đầu trang]

 

D. Các điều khoản bổ sung chỉ áp dụng cho Việt Nam

1. Các quy định tại Đoạn A của Phụ lục này chỉ áp dụng cho các chủ thể dữ liệu truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ tại Việt Nam.  

2. Liên quan đến "Thông tin người dùng" trong Phần 5 của Chính sách này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung người dùng không bao gồm Bí mật quốc gia.  

3. Phần 14 của Chính sách này được sửa đổi và thay số "13" bằng số "16". Ngoài ra, trong trường hợp Trẻ vị thành niên từ 7 tuổi trở lên, bạn xác nhận rằng Trẻ cũng chấp thuận các quy định của Chính sách này.

[trở lại đầu trang]

 

E. Các điều khoản bổ sung chỉ áp dụng cho Philippines

1. Các quy định tại Đoạn E của Phụ lục này chỉ áp dụng với các chủ thể dữ liệu truy cập hay sử dụng Dịch vụ tại Philippines hoặc chủ thể dữ liệu là công dân hoặc người Philippines.   

2. Đối với Phần 5 thuộc Chính sách này, ngoài các thông tin khác, thông tin cá nhân nhạy cảm là thông tin cá nhân:

a.về chủng tộc, nguồn gốc tộc người, tình trạng hôn nhân, tuổi, màu da, và các đảng phái tôn giáo, triết học hoặc chính trị;  

b.về sức khỏe, giáo dục, nguồn gốc, đời sống tình dục hay bất kỳ thủ tục tố tụng nào đối với hành vi phạm pháp hoặc được cho là đã phạm pháp liên quan đến các yếu tố đó; hoặc  

c.do cơ quan chính phủ cấp riêng cho cá nhân.  

Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn khi được sự chấp thuận rõ ràng của bạn và phục vụ các mục đích được nêu trong Chính sách này hoặc theo luật hiện hành.


3. Phần 14 của Chính sách này được sửa đổi và thay số "13" bằng số "18".

4. Theo Đao luật Quyền bảo mật dữ liệu năm 2012 của Philippines (R.A. No. 10173), là chủ thể dữ liệu, bạn có các quyền sau:

a. Quyền được thông báo;

b. Quyền phản đối;

c. Quyền truy cập; 

d. Quyền sửa chữa dữ liệu sai sót;

e. Quyền xóa thông tin cá nhân;

f. Quyền được bồi thường thiệt hại; 

g. Quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu; và

h. Quyền khiếu nại đối với việc xâm phạm quyền riêng tư dữ liệu của bạn.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trên đây ngoài mục h., bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trong Phần 1 của Chính sách này. Nếu không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, bạn cũng có quyền khiếu nại lên Ủy ban Quyền riêng tư Quốc gia. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo
 https://www.privacy.gov.ph/

[trở lại đầu trang]


Back to top
A+ A-
Support