Erna Mueller

ที่ปรึกษาด้านการศึกษา • STAEDTLER

Erna เชื่อมั่นว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีหน้าที่จัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมให้แก่เด็กและนักการศึกษา ซึ่งจะช่วยพวกเขาพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 Erna ในฐานะที่ปรึกษาด้านการศึกษาของ STAEDTLER กำลังมองหาแนวโน้มใหม่ภายในงานด้านการศึกษาที่เน้นไปที่กิจกรรมภาคปฏิบัติและเน้นย้ำคำกล่าวที่ว่า “มือพูดกับสมองและสมองพูดกับมือ"