Rita Chen

ผู้จัดการอาวุโส • การตลาดเชิงเทคนิค หน่วยธุรกิจโซลูชันเทคโนโลยี • Wacom

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก Wacom ตั้งแต่ปี 2014 มีส่วนร่วมในการวางแผนโซลูชัน (ผลิตภัณฑ์) ด้านเทคโนโลยี การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ และการบริหารพันธมิตรเชิงกลยุทธ์