ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :โตเกียว
Introducing remote creatives for future changes in working styles that Studio Khara envisions.