6:30 - 7:00 UTC, 17 พฤศจิกายน

ลายมือ x ดิจิทัลในตอนนี้ - บริการในปี 2022

ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :โตเกียว

การนำเสนอนี้จะแนะนำแนวคิดของลายมือ x ดิจิทัล สถานะปัจจุบันของการวิจัย และให้ภาพรวมของบริการที่จะเปิดในปี 2022