12:30 - 13:00 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

วิธีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนด้วยมือและทำให้เอาต์พุตเสถียร

ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สตรีมออนไลน์

Jingguo Yao พูดคุยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WILL 3.0 ใน New Oriental Cloud Classroom