Rita Chen

資深經理 • 技術行銷、技術解決方案業務單位 • Wacom

2014 年起成為 Wacom 會員。從事技術解決方案(產品)規劃、新型業務模式開發以及策略合作夥伴管理。