15:00 - 15:30 (UTC+09:00), 17 พฤศจิกายน

"การวาด (การเขียน)" ด้วย EdTech - กรณีศึกษาของ “KISEKI ในการสร้างและการเรียนรู้” โดย Wacom โครงการแสดงภาพร่องรอยในการสร้างและการเรียนรู้

ภาษาญี่ปุ่น แปลพร้อมกันเป็นภาษาอังกฤษ
สตรีมออนไลน์ และ บนเวทีใน :โตเกียว

“KISEKI ในการสร้างและการเรียนรู้” โดย Wacom โครงการแสดงภาพร่องรอยในการสร้างและการเรียนรู้เป็นสิ่งจุดประกายชุดการอภิปรายเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของ EdTech ในโรงเรียนญี่ปุ่น ความสำคัญของการเขียนด้วยมือในการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาผ่านการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลจากหลายมุมมอง