Kizuku Ishimaru

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส • หน่วยธุรกิจสร้างสรรค์การตลาดองค์กรบีทูบี • Wacom

ผู้จัดการโครงการวาคอม ตั้งแต่เริ่มต้นความร่วมมือระหว่าง วาคอม และ อาส อิเล็กทรอนิกา ในปี 2563