3:30 - 4:00 UTC, 17 พฤศจิกายน

วิธีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนด้วยมือและทำให้เอาต์พุตเสถียร

ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สตรีมออนไลน์

Jingguo Yao พูดคุยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WILL 3.0 ใน New Oriental Cloud Classroom