ศจ. Andreas Dengel

กรรมการบริหาร DFKI ไกเซอร์สเลาเทิร์น & หัวหน้าแผนกวิจัยข้อมูลอัจฉริยะ & การบริการองค์ความรู้ • ศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งเยอรมัน

Andreas Dengel เป็นกรรมการบริหารของศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งเยอรมัน (DFKI) ในไกเซอร์สเลาเทิร์น และผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของแผนกวิจัยบริการข้อมูลอัจฉริยะและความรู้ที่ DFKI เขาเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Deep Learning Competence Center ที่ DFKI ในปี 1993 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไกเซอร์สเลาเทิร์น