Hideaki Ogawa

ผู้อำนวยการร่วม • Ars Electronica FutureLab

เข้าร่วม Ars Electronica ในปี 2007 ปัจจุบันทำงานเป็นผู้อำนวยการร่วมของ Ars Electronica Futurelab มีส่วนร่วมในการผลิตโครงการศิลปะ "catalytic" ที่กระตุ้นศิลปะ เทคโนโลยี และสังคม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ และรัฐบาล