ภาคผนวก

A. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับมาเลเซียเท่านั้น

1. บทบัญญัติของวรรค ก ของภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลที่เข้าถึงหรือใช้บริการจากมาเลเซียเท่านั้น

2. ตามวัตถุประสงค์ข้อ 5 ของนโยบายฉบับนี้กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหมายความถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยข้อมูลด้านร่างกายหรือจิตใจหรือลักษณะของเจ้าของข้อมูล ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ค่านายหน้าหรือเงินที่กล่าวอ้างว่าเป็นค่านายหน้าของเจ้าของข้อมูลตามความผิด หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่อาจระบุภายใต้คำสั่งที่ออกตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2010

3. แก้ไขข้อ 14 ของนโยบายฉบับนี้ โดยเปลี่ยนเลข “13” เป็นเลข “18” 

[กลับไปด้านบน]

 

B. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับไทยเท่านั้น

1. บทบัญญัติของวรรค ข ของภาคผนวกฉบับนี้จะใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลที่เข้าถึงหรือใช้บริการจากประเทศไทยเท่านั้น

2. แก้ไขข้อ 14 ของนโยบายฉบับนี้ โดยเปลี่ยนเลข “13” เป็นเลข “20”

3. ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังต่อไปนี้:

a. สิทธิเพิกถอนความยินยอม

b. สิทธิ์เข้าถึงและขอสำเนา

c. สิทธิ์ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

d. สิทธิคัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

e. สิทธิ์ลบ ทำลาย หรือไม่ระบุตัวตน

f. สิทธิจำกัดการใช้

g. สิทธิ์แก้ไข ปรับปรุง ดำเนินการเพื่อมิให้เข้าใจผิด

h. สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนการละเมิดการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการใช้สิทธิ์ของคุณที่กล่าวในข้างต้นนอกเหนือจากในส่วนนี้ โปรดติดต่อเราได้ตามที่อยู่ในส่วนที่ 1 ของนโยบายนี้

[กลับไปด้านบน]

 

C. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับอินโดนีเซียเท่านั้น

1. บทบัญญัติของวรรค ค ของภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลที่เข้าถึงหรือใช้บริการจากอินโดนีเซีย หรือกับเจ้าของข้อมูลที่เป็นพลเมืองหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในอินโดนีเซียเท่านั้น

2. แก้ไขข้อ 14 ของนโยบายฉบับนี้ โดยเปลี่ยนเลข “13” เป็นเลข “21” 

3. ตามกฎหมายอินโดนีเซียฉบับที่ 24 ของปี 2552 ว่าด้วยธง ภาษา ตราสัญลักษณ์ประจำชาติ และเพลงชาติ นโยบายฉบับนี้ต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษและต้องมีผลบังคับใช้ทั้งคู่ ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ หรือหากมีข้อขัดแย้งทางความหมายหรือการตีความของบทบัญญัติ ให้ถือเอาบทบัญญัติภาษาอังกฤษเป็นหลัก และจะถือว่าบทบัญญัติภาษาอินโดนีเซียได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกันและเพื่อทำให้บทบัญญัติภาษาอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับบทบัญญัติภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

[กลับไปด้านบน]

 

D. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับเวียดนามเท่านั้น

1. บทบัญญัติของวรรค ค ของภาคผนวกฉบับนี้จะใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลที่เข้าถึงหรือใช้บริการจากประเทศเวียดนามเท่านั้น

2. ในหัวข้อ "ข้อมูลผู้ใช้" ในข้อที่ 5 ของนโยบายฉบับนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้จะไม่ครอบคลุมความลับของรัฐ

3.    เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อที่ 5 ของนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหมายความถึง

a.    ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

b.    ข้อมูลของลูกค้าที่มีต่อสถาบันเครดิต สาขาของธนาคารต่างประเทศ ผู้ให้บริการชำระเงิน และสถาบันอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการระบุตัวตนของลูกค้าตามที่กำหนดโดยกฎหมาย บัญชี เงินฝาก ทรัพย์สินที่ฝาก ธุรกรรม องค์กร และบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ค้ำประกันกับสถาบันเครดิต สาขาของธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน

c.    ตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลที่ถูกระบุโดยบริการค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง และ

d.    ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ

4.    ในข้อที่ 8 ของนโยบายฉบับนี้ Wacom อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 5 ของนโยบายฉบับนี้ที่ได้เก็บรวบรวมมา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อบุคคลที่สาม เมื่อเราเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจำเป็นหรือเหมาะสมตามดุลยพินิจอันเป็นเหตุเป็นผลของเรา

5.    ในข้อที่ 8 ของนโยบายฉบับนี้ การโอนหรือการมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการ การแยกกิจการ การแบ่งแยก การควบกิจการ หรือการชำระบัญชี อาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบของกฎหมายเวียดนาม

6.    ข้อที่ 12 ของนโยบายฉบับนี้ถูกแก้ไขโดยการแทนที่ “30 วัน” ด้วย “72 วัน” ในกรณีที่คำขอของคุณเกี่ยวข้องกับการลบข้อมูลส่วนบุคคล

7.    แก้ไขข้อ 14 ของนโยบายฉบับนี้ โดยเปลี่ยนเลข “13” เป็นเลข “16” นอกจากนี้ หากผู้เยาว์มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ให้ถือว่าคุณยืนยันว่าผู้เยาว์ยินยอมตามบทบัญญัติในนโยบายฉบับนี้ด้วย

[กลับไปด้านบน]

 

E. บทบัญญัติเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับฟิลิปปินส์เท่านั้น

1. บทบัญญัติของวรรค จ ของภาคผนวกนี้จะใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลที่เข้าถึงหรือใช้บริการจากฟิลิปปินส์ หรือกับเจ้าของข้อมูลที่เป็นพลเมืองหรือผู้ที่อยู่อาศัยในฟิลิปปินส์เท่านั้น


2. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ของนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจะหมายความถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้:

a. เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานภาพการสมรส อายุ สีผิว และศาสนา ปรัชญา หรือการเมือง

b. สุขภาพ การศึกษา พันธุกรรม หรือการใช้ชีวิตตามเพศสภาพของบุคคล หรือการดำเนินการใดๆ สำหรับความผิดใดๆ ที่กระทำหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยการกระทำดังกล่าว หรือ

c. ที่ออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อบุคคลรายดังกล่าวเท่านั้น

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส่วนที่ละเอียดอ่อนของคุณโดยได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดเจนโดยอิงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายฉบับนี้ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


3. แก้ไขข้อ 14 ของนโยบายฉบับนี้ โดยเปลี่ยนเลข “13” เป็นเลข “18”

4. ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของฟิลิปปินส์ ปี 2012 (RA. No. 10173):

a. สิทธิได้รับแจ้ง

b. สิทธิคัดค้าน

c. สิทธิ์เข้าถึง

d. สิทธิ์แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด

e. สิทธิ์ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

f. สิทธิได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย 

g. สิทธิได้รับและโอนถ่ายข้อมูล

h. สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อการละเมิดสิทธิคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราได้ตามที่อยู่ในส่วนที่ 1 ของนโยบายฉบับนี้ หากคุณไม่ได้รับความพอใจจากนโยบายของเรา คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลแห่งชาติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปที่https://www.privacy.gov.ph/

[กลับไปด้านบน]


Back to top
A+ A-
Support