เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานของ Wacom สำหรับบริการของ Wacom

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้คือข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ Wacom Europe GmbH ("Wacom") ที่ครอบคลุมถึงการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้และการใช้บริการออนไลน์ฟรีจาก Wacom (ซึ่งอาจรวมถึง Wacom Marketplace ที่ให้บริการที่ ที่ https://eu-marketplace.wacom.com, Wacom eStore ของประเทศเยอรมนีซึ่งให้บริการที่ https://eu-store.wacom.com และ/หรือบริการอื่นๆ โดยใช้คุณสมบัติการลงชื่อเข้าใช้งาน บัญชี Wacom เพียงครั้งเดียว (รวมเรียกว่า "บริการของ Wacom") คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการออนไลน์อื่นๆ จาก Wacom และ/หรือ บริษัทสาขาของ Wacom ที่ใช้บัญชี Wacom (รวมเรียกว่า "ไซต์ของ WACOM") ได้ สินค้า ซอฟต์แวร์ การสมัครสมาชิก หรือบริการอื่นใด (รวมเรียกว่า "ข้อเสนอ") ใดๆ ที่คุณอาจซื้อจาก Wacom, บริษัทสาขาของ Wacom หรือบุคคลที่สามผ่าน Wacom Marketplace, Wacom eStore หรือบริการของ Wacom อื่นดังกล่าวนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งคุณต้องยอมรับเมื่อซื้อสินค้าดังกล่าว

1.

ขอบเขต / บัญชี Wacom

1.1

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อตกลง" นี้) ครอบคลุมถึง การใช้บริการของ Wacom ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใดๆ ที่คุณอาจใช้อยู่ จะไม่สามารถบังคับใช้กับข้อตกลงนี้ได้แม้ว่า Wacom จะไม่ได้ปฏิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเป็นทางการ บัญชี Wacom ให้การเข้าถึงและใช้บริการของ Wacom อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการจาก Wacom Marketplace และ Wacom eStore

1.2

ข้อตกลงนี้เสร็จสิ้นได้ด้วยการลงทะเบียน และเปิดใช้งานบัญชี Wacom (ดังที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ด้านล่าง) หรือโดยการลงชื่อเข้าใช้บริการของ Wacom โดยใช้บัญชี Wacom ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้น ที่ไซต์ของ Wacom อื่นๆ และด้วยการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (ดังที่อธิบายไว้ ในข้อ 1.2.2 ด้านล่าง):

1.2.1

เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งานบัญชี Wacom โดยการเลือก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และให้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง (หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ใช้บัญชีสื่อสังคมที่มีอยู่เพื่อให้ข้อมูล) คุณ ได้เชิญ Wacom ให้ทำการเสนอให้คุณเข้าร่วมทำข้อตกลงฉบับนี้ Wacom จะ ส่งอีเมลเพื่อยืนยันว่าได้รับคำขอลงทะเบียนของคุณ หาก Wacom เลือกที่จะ ให้ข้อเสนอ Wacom จะดำเนินการดังกล่าวโดยการส่งลิงค์เปิดใช้งานให้แก่คุณทางอีเมล ซึ่งอาจส่งไปพร้อมกับคำยืนยันว่าได้รับคำขอลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว ข้อตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นหากและเมื่อคุณเปิดใช้งานบัญชี Wacom ของคุณโดย คลิกที่ลิงค์เปิดใช้งาน จะมีการใช้กฎดังต่อไปนี้กับทุกบัญชีของ Wacom ที่สร้างขึ้นผ่านบริการของ Wacom:

ก)

คุณจะปรับปรุงข้อมูลในบัญชี Wacom รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมล และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน (รวมถึงที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน) หากกำหนดไว้ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ข)

บัญชี Wacom เป็นบัญชีส่วนตัวและไม่สามารถโอนได้ คุณไม่สามารถมอบหมาย เช่า ให้เช่า ยืม จำหน่าย จำหน่ายต่อ ให้ช่วงสิทธิ แจกจ่าย หรือโอนบัญชี Wacom ให้แก่บุคคลที่สามได้ โดยจะใช้บังคับแบบเดียวกัน กับใบอนุญาตที่ออกให้สำหรับข้อเสนอใดๆ ที่ผูกพันกับบัญชี Wacom เว้นแต่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องของ ข้อเสนอดังกล่าวหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บังคับไว้ได้อนุญาตโดยชัดแจ้งให้สามารถโอน ใบอนุญาตดังกล่าวได้

ค)

คุณจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และแจ้ง Wacom ให้ทราบโดยทันทีหากคุณมีเหตุผลให้สงสัยว่ารหัสผ่านของคุณ ถูกเปิดเผยหรือตกไปอยู่ในมือของบุคคลที่สาม (เพื่อความชัดเจน สำหรับบุคคลที่ใช้งานบัญชี Wacom ในนามขององค์กรที่สมัครใช้งาน จะไม่ถือว่าเป็น "บุคคลที่สาม" ตามวัตถุประสงค์นี้)

1.2.2

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการใดๆ ของ Wacom ด้วยบัญชี Wacom ที่มีอยู่ เป็นครั้งแรก จะมีข้อความแจ้งให้คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ข้อตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นเมื่อคุณยืนยันข้อความแจ้งดังกล่าว บัญชี Wacom ของคุณ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คุณได้ยอมรับในขณะที่สร้างบัญชีดังกล่าวขึ้น

1.3

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือบุคคลที่บัญชี Wacom ของตนได้ถูกยกเลิกก่อนหน้านี้แล้ว จะไม่สามารถใช้งานบัญชี Wacom ได้ หากต้องการเข้าร่วม ทำข้อตกลงนี้ คุณจะต้องแสดงให้เห็นและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี บริบูรณ์และไม่เคยถูกยกเลิกใช้งานบัญชี Wacom มาก่อน หาก คุณกำลังใช้งานหรือเปิดใช้งานบัญชี Wacom ในนามของบริษัท นิติบุคคล หรือองค์กร (รวมเรียกว่า "องค์กรที่สมัครใช้งาน") คุณจะต้อง แสดงให้เห็นและรับประกันว่าคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจาก องค์กรที่สมัครใช้งานดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจที่จะทำให้องค์กรที่สมัครใช้งานดังกล่าว ผูกพันต่อเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนาม ขององค์กรที่สมัครใช้งานดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ "คุณ" ในข้อกำหนดเหล่านี้ หมายถึงองค์กรที่สมัครใช้งานของคุณ ซึ่งจะต้องแน่ใจว่าผู้ใช้งาน แต่ละรายที่เข้าถึงและใช้บัญชี Wacom ในนามของ องค์กรที่สมัครใช้งานจะต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญ ข้อจำกัด และ ข้อบังคับซึ่งระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้

1.4

บัญชี Wacom สามารถใช้กับบริการออนไลน์และ แพลตฟอร์มที่ดำเนินงานโดย Wacom และ/หรือบริษัทสาขาของ Wacom มากมาย อย่างไรก็ดี อาจมีการใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงและการใช้ข้อเสนอใดๆ ของคุณ ที่มีให้ใช้งานผ่านบริการของ Wacom (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wacom Marketplace และ Wacom eStore) และบริการออนไลน์และแพลตฟอร์มอื่นๆ ดังกล่าว โดยคุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอให้คุณ ยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวเมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้งาน ข้อเสนอใดๆ จาก Wacom บริษัทสาขาของ Wacom หรือบุคคลที่สามซึ่ง อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว

1.5

คุณยอมรับว่า Wacom Marketplace ดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีของ ผู้อนุญาตที่เป็นบุคคลที่สามของ Wacom คุณยอมรับว่าผู้อนุญาตเหล่านี้ ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อตกลงนี้ และ (ก) ผู้อนุญาตคงไว้ซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทุกประการในเทคโนโลยี และจะไม่ให้ใบอนุญาตในการใช้ เทคโนโลยีดังกล่าวแก่คุณ (ข) ผู้อนุญาตมิต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินงานหรือ เนื้อหาใดๆ ของ Wacom Marketplace หรือข้อเสนอที่คุณอาจซื้อมาจาก บุคคลที่สามอื่นๆ ผ่าน Wacom Marketplace (และ Wacom จะไม่รับประกันใดๆ ในนามของบุคคลที่สาม) (ค) ผู้อนุญาตจะไม่ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีนี้ และ (ง) ผู้อนุญาตไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาอื่นใดแก่คุณ

2

บริการของ Wacom

2.1

ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้ Wacom จะอนุญาตให้คุณเข้าใช้ บริการ Wacom และใช้ฟังก์ชันการทำงานของบริการต่างๆ ฟังก์ชันการทำงานดังกล่าวยังอาจ รวมถึงโอกาสในการอัปโหลดหรือแชร์เนื้อหา (เช่น กระดาน ข้อความหรือเครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์) อย่างไรก็ดี Wacom อาจทำการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของ บริการ Wacom อย่างเหมาะสม เช่น เพื่อปรับฟังก์ชันให้เข้ากับ เทคโนโลยีใหม่ๆ

2.2

Wacom ให้บริการของ Wacom โดยมีความพร้อมในการให้บริการเฉลี่ยถึง 98% ต่อปี การหยุดให้บริการใดๆ อันเนื่องมาจากการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาจะไม่นับเป็น การหยุดให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณความพร้อมในการให้บริการ

2.3

คุณอาจเห็นด้วยตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเสนอกับ Wacom บริษัทสาขาของ Wacom และ/หรือบุคคลที่สามผ่านบริการของ Wacom (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wacom Marketplace และ Wacom eStore) โดยข้อตกลงดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้จัดจำหน่ายได้แจ้งให้คุณทราบ ในกรณีที่ เงื่อนไขการใช้งานนี้มีข้อความขัดกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป ให้ใช้ข้อกำหนดโดยทั่วไปของข้อเสนอในการใช้บังคับ

2.4

จะมีการระบุผู้จัดจำหน่ายข้อเสนอไว้อย่างชัดเจนในหน้าคำอธิบาย ที่เกี่ยวข้องภายใน Wacom Marketplace

3

หน้าที่และเนื้อหาของคุณ / การชดใช้ค่าเสียหาย

3.1

คุณยอมรับว่าบัญชี Wacom และบริการของ Wacom ไม่ใช่โฮสต์ข้อมูลหรือ บริการสำรองข้อมูล คุณจะสร้างและดูแลการสำรองเนื้อหาใดๆ และเนื้อหาทั้งหมด ที่คุณอัปโหลดหรือแชร์อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอโดยใช้บัญชี Wacom และ/หรือบริการของ Wacom

3.2

ในการใช้บริการของ Wacom คุณจะไม่:

ง)

ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางการทำงานอย่างเหมาะสมของ การดำเนินกิจกรรมใดๆ ในบริการของ Wacom หรือเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึง บริการของ Wacom ด้วยบอท สไปเดอร์ ตัวดึงข้อมูลจากหน้าเว็บ หรือระบบหรือกระบวนการ อัตโนมัติอื่นๆ หรือบายพาสไฟล์ที่มีนามสกุล robots.txt หรือมาตรการอื่นๆ ที่อาจนำ มาใช้เพื่อป้องกันหรือควบคุมการเข้าถึงบริการของ Wacom

จ)

โพสต์ อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่ เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย ไม่ถูกต้อง มิชอบด้วยกฎหมาย (รวมถึงการฝ่าฝืน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง สิทธิความเป็นสภาพบุคคล การปกป้องผู้เยาว์หรือ กฎหมายที่คล้ายคลึงกัน) หรือเนื้อหาใดๆ ที่บุคคลผู้มีเหตุผลถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างความไม่พอใจ ขุ่นเคือง ลามก อนาจาร ล่วงละเมิด ข่มขู่ น่าอับอาย คับแค้นใจ หยาบคาย เกลียดชัง การล้อเลียนเรื่องเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์หรือเนื้อหาอื่นใด ที่ไม่เหมาะสม

ฉ)

โพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัส แอดแวร์ สปายแวร์ หนอนไวรัส หรือรหัสที่เป็นอันตราย หรือเนื้อหาหรือไฟล์อื่นใดที่อาจมี ผลต่อการทำให้การรักษาความปลอดภัยหรือคุณสมบัติควบคุมการเข้าใช้ บริการของ Wacom หรือข้อเสนออื่นใดที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพลดลง

ช)

ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น แอบอ้างความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หรือเข้าใช้บัญชี Wacom ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ปลอมแปลงลายเซ็นดิจิตอลของบุคคลอื่น อำพรางต้นฉบับ ข้อมูลประจำตัว หรือเนื้อหาข้อมูลที่ส่งผ่านบริการของ Wacom หรือ ดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่เข้าข่ายฉ้อโกง

ซ)

โพสต์หรือส่งข้อความเชิงการค้าโดยที่ไม่ได้ร้องขอ หรือโฆษณาสินค้า ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการอื่นใดนอกเหนือจากที่มีให้บริการในข้อเสนอผ่าน บริการของ Wacom

3.3

คุณจะชดใช้และช่วยปกป้องไม่ให้ Wacom ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและความเสียหายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมในการตั้งทนายตามอัตราตลาดที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นหรือสร้างความเสียหาย ให้กับ Wacom อันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาที่คุณอัปโหลด ไปยังบริการของ Wacom และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายใดๆ ที่มีสาเหตุมาจาก การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่ถูกกล่าวหาอันเกิดจากการใช้ บริการของ Wacom กรณีนี้ไม่อาจใช้ได้กับขอบเขตที่คุณไม่ได้รับผิดชอบ สำหรับการละเมิดนั้น

3.4

หาก Wacom พิจารณาเห็นสมควรว่าเนื้อหาที่คุณอัปโหลด หรือแชร์นั้นเป็นการละเมิดข้อบังคับที่ระบุข้างต้น Wacom อาจแก้ไข หรือลบเนื้อหาหรือบางส่วนของเนื้อหาดังกล่าวที่เป็นเหตุให้เกิดข้อกังวลดังกล่าว ตามความเหมาะสม Wacom จะไม่แก้ไขหรือลบเนื้อหาบางส่วน ที่เปลี่ยนความหมายของเนื้อหาเดิมของข้อความ สิทธิตาม ตามกฎหมายและสัญญาอื่นใดของ Wacom ยังคงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

4

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา / การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

4.1

ใบอนุญาตที่มอบให้พร้อมข้อเสนอที่คุณซื้อผ่านบริการของ Wacom (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wacom Marketplace และ/หรือ Wacome Store) เป็นใบอนุญาตส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนได้ เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ใบอนุญาตดังกล่าว จะผูกอยู่กับบัญชี Wacom ของคุณ และคุณไม่สามารถมอบหมาย เช่า ให้เช่า ยืม จำหน่าย จำหน่ายต่อ ให้ช่วงสิทธิ แจกจ่าย หรือโอนให้แก่บุคคลที่สามได้ เว้นแต่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องของ ข้อเสนอดังกล่าวหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บังคับไว้ได้อนุญาตโดยชัดแจ้งให้สามารถโอน ใบอนุญาตดังกล่าวได้

4.2

บริการของ Wacom เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Wacom และ/หรือ ผู้อนุญาต คุณจะได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิได้แบบจำกัด ไม่เฉพาะเจาะจง และไม่สามารถโอนการใช้สิทธิ ในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้และตามข้อกำหนด ของข้อตกลงฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องไม่

ก)

ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปล หรือสร้างชิ้นงานที่มาจากบริการของ Wacom หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าว เว้นแต่กิจกรรมดังกล่าว จะได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้งตามกฎหมายที่บังคับใช้แม้ว่าจะมี ข้อจำกัดก็ตาม หรือ

ข)

พยายามที่จะปิดการทำงานหรือหลีกเลี่ยงกลไกรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่บริการของ Wacom ใช้งานอยู่ หรือทำสำเนา ดัดแปลง สร้างชิ้นงาน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ใส่ชิ้นส่วน หรือพยายามกระทำการใดๆ เพือให้ได้มาซึ่งรหัสของแหล่งกำเนิดบริการ ของ Wacom หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรหัส เว้นแต่ (i) ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Wacom (ii) ได้รับอนุญาตภายใต้มาตรา 69e ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศเยอรมนี (“Urheberrechtsgesetz”) หรือ (iii) เว้นแต่การกระทำดังกล่าวมีความจำเป็น เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามได้ แต่เฉพาะในกรณีที่ (ก) Wacom หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไม่ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซของบริการ Wacom ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ และไม่ได้ให้รายละเอียดดังกล่าว ตามที่ได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร (ข) การบริการส่วนดังกล่าวที่เกี่ยวข้องของ Wacom ถูกแยกออกมาและเป็นส่วนที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ดังกล่าวเท่านั้น (ค) ข้อมูลที่ได้มานั้นนำไปใช้เพื่อให้ทำงานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ได้เท่านั้น (ง) ข้อมูลที่ได้มานั้นไม่ได้ถูกนำไปให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ และ (จ) ข้อมูลที่ได้มานั้นไม่ถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาหรือจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่มีความคล้ายคลึงกันกับ บริการของ Wacom หรือเพื่อการกระทำอื่นใดที่จะเป็นการ ละเมิดสิทธิของ Wacom และ/หรือผู้อนุญาตที่เป็นบุคคลที่สามของ Wacom

5

ไม่มีสิทธิ์ในการเพิกถอน

5.1

ข้อตกลงที่เกี่ยวกับการสร้างบัญชี Wacom และการใช้บริการของ Wacom นี้ เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้น คุณจึงไม่มีสิทธิ์ ในการเพิกถอนตามกฎหมาย

5.2

เพื่อความชัดเจน โปรดทราบว่าเมื่อคุณซื้อสินค้าและบริการผ่านบริการของ Wacom ในฐานะผู้บริโภค คุณย่อมมีสิทธิ์ในการเพิกถอนได้ตามกฎหมาย โดยที่ คุณจะได้รับแจ้งเป็นรายครั้งเมื่อคุณซื้อสินค้าและบริการ

6

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน / ข้อจำกัดความรับผิด

6.1

บัญชี Wacom และบริการของ Wacom ไม่มีค่าใช้จ่าย Wacom จึงไม่ให้การรับประกันใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประกันเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานหรือ ฟังก์ชันการทำงานของบริการของ Wacom Wacom จะรับผิดชอบตามกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร เฉพาะในส่วนที่เกิดขึ้นโดยเจตนาและการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

6.2

ในกรณีที่ Wacom รับผิดชอบในความเสียหายของข้อมูล ความรับผิดชอบดังกล่าวจะจำกัดเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่ต้องใช้ในการ กู้คืนข้อมูลดังกล่าวหากมีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ (ตามข้อ 3.1)

6.3

ข้อจำกัดความรับผิดเหล่านี้ยังบังคับใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้อนุญาต ผู้รับจ้างอิสระ ผู้รับเหมา ตัวแทน และเอเย่นต์ประเภทใดๆ ของ Wacom อีกด้วย

6.4

เพื่อความชัดเจน การรับประกันและความรับผิดของผู้ให้บริการข้อเสนอ ที่คุณอาจซื้อจาก Wacom, บริษัทสาขาของ Wacom และ/หรือบุคคลที่สาม ผ่านบริการของ Wacom จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก ที่บังคับใช้กับข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

7

เงื่อนไขและการยกเลิกข้อตกลง

7.1

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นในระยะเวลาที่ไม่แน่นอน

7.2

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยกเลิกข้อตกลงได้ตามสะดวกโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร (อีเมล ก็เพียงพอ) ได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้ทราบใน 7 วัน นอกจากนี้ คุณยังอาจยกเลิก ข้อตกลงได้โดยทันทีโดยการติดต่อทีมสนับสนุนของเราที่ http://support.wacom.com/

7.3

Wacom อาจยกเลิกข้อตกลงที่มีผลโดยทันทีหากผู้ใช้ (1) กระทำละเมิดตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 หรือ 4 ของข้อตกลงนี้ หรือ (2) กระทำละเมิดต่อคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลงนี้และไม่เยียวยาการละเมิด ดังกล่าวหลังจากที่มีการตักเตือนเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเยียวยาดังกล่าวนั้นแล้ว

7.4

ตามข้อ 7.6 ด้านล่าง Wacom อาจลบข้อมูลที่ผู้ใช้จัดเก็บไว้ใน บัญชี Wacom และ/หรือบริการของ Wacom หลังจากที่ การยกเลิกข้อตกลงมีผล

7.5

สิทธิในการยกเลิกข้อตกลงที่ไม่ธรรมดาด้วยเหตุผลที่ดีของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงไม่มีผล

7.6

การยกเลิกข้อตกลงนี้ไม่ส่งผลต่อข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเสนอที่จัดทำขึ้นเพิ่มเติม เนื่องจากได้ทำข้อตกลงเสร็จสิ้นแล้วผ่านบริการของ Wacom ซึ่งอาจยกเลิกได้เฉพาะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เว้นแต่ จะต้องใช้บัญชี Wacom เพื่อใช้งานข้อเสนอดังกล่าวต่อไป บัญชีดังกล่าวจะยังคงใช้งานได้อยู่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอ และตราบเท่าที่คุณมีสิทธิ์ในบัญชีดังกล่าวภายใต้ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อความชัดเจน ในกรณีนี้คุณจะไม่สามารถซื้อ ข้อเสนอใหม่ๆ ผ่านบริการของ Wacom ได้

8

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

Wacom ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ ตามขอบเขตที่กำหนดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่บังคับใช้หรือเหตุการณ์ ภายนอกอันน่าเชื่อ โดยยกเว้นข้อกำหนดที่กำหนดสาระสำคัญ ตามสัญญาของคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลงนี้ สาระสำคัญตามสัญญาของคู่สัญญา จะไม่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะดังที่อธิบายไว้ในข้อ 8 นี้ Wacom จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานที่เสนอมาเหล่านี้ พร้อมทั้งเตรียมเงื่อนไขการใช้งานฉบับใหม่ที่เสนอมาให้แก่คุณ และแจ้ง วันที่จะเริ่มต้นใช้เงื่อนไขการใช้งานใหม่นี้ การเปลี่ยนแปลง นี้จะแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาหกสัปดาห์ หากคุณไม่ปฏิเสธ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้โดยชัดแจ้งภายในเวลาหกสัปดาห์นับจากวันที่ เริ่มต้นใช้เงื่อนไขการใช้งานใหม่นี้ จะถือว่าคุณยอมรับ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ในการบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ที่เสนอมาดังที่ระบุข้างต้นนั้น Wacom จะแจ้งคุณอย่างชัดแจ้งและโดยเฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับสิทธิในการท้วงติงภายในระยะเวลาหกสัปดาห์ และผลของ การไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เสนอมาดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

9

อื่นๆ

9.1

สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของ Wacom ได้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ที่ http://www.wacom.com/privacy

9.2

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมัน ยกเว้น CISG

9.3

หากคุณเป็นผู้ประกอบการ องค์กรกฎหมายมหาชน หรือกองทุนพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน หรือหากคุณไม่ใช่พลเมืองของเยอรมนีหรือไม่ได้พำนักในประเทศเยอรมนีแล้ว หลังจากทำข้อตกลงเสร็จสิ้น หรือหากไม่ทราบสถานที่พำนักของคุณ ในระหว่างการยื่นฟ้อง ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ จะถูกดําเนินคดีทางกฎหมายที่เมืองดึสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

9.4

ภาษาที่ใช้ในสัญญาคือภาษาเยอรมัน ข้อกำหนดเหล่านี้ยังมีให้อ่านใน ภาษาต่างๆ ดังต่อไปนี้: อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิตาเลียน และดัตช์ โดยมีเงื่อนไขว่าจะใช้สัญญาฉบับภาษาเยอรมันในการตรวจสอบในกรณีที่เกิดข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เราจะไม่เก็บสำเนาของข้อตกลง

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

Back to top
A+ A-